top of page

برنامه ریز روزانه خواندن کتاب مقدس

برنامه روزانه خواندن کتاب مقدس

اکثر کریستادلفی ها از طرحی برای خواندن کتاب مقدس به نام «همراه کتاب مقدس» پیروی می کنند. هیچ چیز خاصی در مورد این طرح وجود ندارد. این به سادگی روشی است که به وسیله آن می توانید مطمئن باشید که تا پایان یک سال، کل کتاب مقدس، عهد عتیق را یک بار و عهد جدید را دو بار خوانده اید. این طرح از اول ژانویه در پیدایش، مزامیر و متی شروع می شود و در طول سال با ارائه حدود 4 فصل در روز، مسیر خود را در متون مقدس ادامه می دهد.

Persian Bible versions - An overview نسخه های کتاب مقدس فارسی - مروری

Bible Reading Plan: Inner_about
bottom of page